Organem prowadzącym liceum jest miasto stołeczne Warszawa.

 

Szkoła działa w oparciu o Ustawę o Systemie Oświaty (Ustawa z dnia 7 września 1991r. o Systemie Oświaty) i Kartę Nauczyciela.

 

Nadzór pedagogiczny sprawuje nad działalnością sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.

 

 

Podstawowe dokumenty V LO w Warszawie:

 

                  Tekst Statutu Liceum

 

        Program Wychowawczy i Profilaktyki

                  

                        Regulamin rekrutacji

STATUS PRAWNY

 

 

BIP V Liceum Ogólnokształcącego

im. księcia Józefa poniatowskiego w Warszawie